Facebook
Twitter
LinkedIn
Odysseus4Refugees

Barbara Mikołajczyk

Barbara Mikołajczyk Barbara
University of Silesia, Faculty of Law and Administration
Department of International Public Law and the European Law
40-007 Katowice, Poland
Phone: 48 32 3592012, Fax: 48 32 359 2061
Mail: barbara.mikolajczyk@us.edu.pl

Barbara Mikołajczyk is a professor at the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in Katowice, Poland. She is the head of the Department of International Public Law and European Law.

From 1996 until 2000 she was a Vice – Director of the International School of Political Sciences in Katowice. During the period 2005 – 2012 she was a Vice – Dean at the Faculty of Law and Administration. She was also an initiator and editor –in- chief of the “Silesian Journal of Legal Studies” (2009-2015).

In addition to working at the university, from 1999 until 2004, she served as a member of the Refugee Board of the Republic of Poland. She was a member of the Observatory on Free Movement in the EU (2005-2008), and was also appointed as the ad hoc judge in the European Court of Human Rights (2012 – 2014) as well a member of the Polish Ombudsperson’s Commission of Experts on Older Persons (2011 -2015).

Currently she is a member of the International Law Association (Polish Group). Furthermore, she participates in the COST Action on Ageing, and – since 2005 – is a member of the Odysseus Academic Network for Studies on Immigration Asylum in Europe.

She has authored books and articles dedicated to human rights of various categories of vulnerable persons, as asylum seekers, children, ethnic minorities, sexual minorities and older persons as well as free movement of persons.

Selected works dedicated to immigration and asylum:

Books:

 • Free Movement of Goods and Persons Across the Polish – Czech – Slovak Borders. Legal Differences and Similarities (ed.) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2012
 • Osoby ubiegające się o status uchodźcy. Ich prawa i standardy traktowania. [Asylum – seekers. Their Rights and Standards of Treatment.] Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2004

Book chapters:

 • “Granice nowej generacji [New Generation of Borders]” in: J. Menkes, E. Cała – Wacinkiewicz (ed.), Państwo i terytorium [State and Territory], C.H. Beck, Warszawa, 2015, pp. 168-182.
 • “Społeczność międzynarodowa wobec niedobrowolnych imigrantów – dwa oblicza solidaryzmu [International Community towards Involuntary Migrants – Two Faces of Solidarism]” in: A. Łabno (ed.) Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym (Idea of Solidarism in the Contemporary Constitutional Law] Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2015, pp. 414- 439.
 • “Międzynarodowe prawo uchodźcze. [International Refugee Law]” in: Encyklopedia zagadnień międzynarodowych [Encyclopaedia of International Issues], C.H Beck, Warszawa, 2011, pp. 247 – 269.
 • “Migracje klimatyczne i ekologiczne – zagrożenie dla bezpieczeństwa i wyzwanie dla prawa międzynarodowego [Climate and Ecological Migrations – threat to security and challenge for international law]” in J. Symonides (ed.) Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń [World towards Contemporary Challenges and Threats], Scholar, Warszawa, 2010, pp. 460-476.
 • “Obowiązki państwa w zakresie identyfikacji szczególnych potrzeb cudzoziemców ubiegających się o status [States’ Duties Towards Asylum Seekers with Special Needs]” in: T. Gardocka, J. Sobczak (eds.), Uchodźcy w Polsce i Europie: stan prawny i rzeczywistość. [Refugees in Poland and Europe: Legal Position and Reality], Adam Marszałek, Toruń, 2010, pp. 63-85.

Articles:

 • “Historical Heritage in Contemporary Polish Law Relating to Foreigners”, Immigrants & Minorities: Historical Studies in Ethnicity, Migration and Diaspora, 2015, no. 3, pp. 279-300.
  (DOI: 10.1080/02619288.2015.1047677)
 • “Nie ma stref wolnych od praw czlowieka – ochrona praw imigrantów na wodach międzynarodowych – glosa do wyroku ETPCz z 23.02.2012 w sprawie Hirsi Jamaa in inni v. Włochy. [There are not any areas without human rights – the protection of immigrants’ rights on the international waters – commentary to the ECtHR judgement of 23.02.2012 in case Hirsi Jamaa et. Al. v. Italy”, Europejski Przegląd Sądowy [ European Judical Review], 2013, no. 1, pp. 49 – 52.
 • “Integracja obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej: nowe tendencje i wyzwania [Integration of Third Country Nationals in the EU]”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” [Journal of Law, Economics and Sociology], 2011, no. 2, pp. 159-172 .
  https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/1948/1/13.%20BARBARA%20MIKO%C5%81AJCZYK%20RPEiS%202-2011.pdf
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial